Bản chất của Sao Tham Lang là hình thuộc Mộc và khí thuộc Thủy, được xem là Lưỡng Tính, tự nó có khả năng dưỡng tự, thậm chí khi đặt vào đất chết vẫn không mất đi sức sống. Trong Phong...